Биомед от Еленския Балкан

начало sitemap
е - магазин
ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

"Златен мед" ®
София

office@biohoney-bg.com
ZLATEN MED

БИОПЧЕЛАРСТВО - ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Основни изисквания в технологията. Избор на място за пчелина. Сертифициране.
Чл. 56. Когато един производител притежава няколко пчелни семейства на една и съща територия, всички пчелни семейства се отглеждат в съответствие с правилата за биологично производство.
Чл. 57. (1) Пчелният мед и пчелните продукти се продават като произведени по биологичен начин, само ако правилата на биологичното производство са спазвани поне една година.
(2) През преходния период восъкът се подменя, съгласно чл. 72. Чл. 58. (1) При избор на породи пчели производителят взема предвид приспособяването на породата към местните условия, жизнеспособността й и устойчивостта на пчелите към болести и неприятели.
(2) При избора по ал. 1 се предпочитат европейските породи от Apis mellifera и техните местни екотипове.
Чл. 59. (1) Пчелните семейства се създават чрез размножаване на съществуващите пчелни семейства или прибавяне на пчелни семейства от стопанства с биологично производство.
(2) С разрешение на контролния орган пчелните семейства в стопанството, които не се отглеждат съгласно правилата на тази наредба, могат да преминат период на преход.
(3) Пчелните семейства в стопанство с биологично производство могат да се подновяват и възстановяват с пчелни семейства от стопанство с небиологично производство, когато:
1. липсват пчелни семейства, които отговарят на изискванията на тази наредба;
2. има висока смъртност на пчелните семейства, поради здравословни причини или природни бедствия в стопанства в период на преход.
(4) Всяка година 10% от пчелните семейства могат да се подменят с пчели-майки и пчелни семейства, които произхождат от стопанство, което не въвело биологичен начин на производство, при условие, че пчелите-майки и пчелните семейства се настаняват в кошери с пити или восъчни основи, взети от биологично производство. В този случай не се изисква преходен период.
Чл. 60. (1) Пчелините се разполагат в райони, в които има достатъчно медоносна растителност, източник на натурален нектар, медна роса и полен, и в близост до вода.
(2) В радиус до 3 км от месторазположението на пчелина, източниците на нектар и полен трябва да се състоят от произведени по биологичен начин растения или растения с диворастящ произход.
(3) Пчелините трябва да са на достатъчно голямо разстояние от всякакви източници на възможно замърсяване.
(4) Изискванията по ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за области, където не може да има цъфтеж или когато пчелните семейства не са в активно състояние.
Чл. 61. (1) В края на производствения период кошерите задължително се оставят с резерви от мед и полен, в необходимото количество за изхранване на пчелите през зимата.
(2) Изкуствено хранене на пчелните семейства се разрешава, когато оцеляването на кошерите е застрашено поради неблагоприятни климатични условия. Изкуственото хранене се извършва с биологично произведен мед за предпочитане от същото производство.
(3) Контролният орган разрешава изкуствено хранене с биологично произведен захарен сироп или захарна меласа, когато поради климатични условия медът кристализира.
(4) Производителят на пчелен мед и пчелни продукти води дневник за пчелините, в който вписва данни за вида на храната, дати, количества и кошери, където се използва изкуствено хранене.
(5) При биологичното производство не се разрешава използването на продукти, различни от посочените в ал. 1, 2 и 3.
(6) Изкуствено хранене се разрешава само между последното прибиране на реколтата от мед и 15 дни преди началото на следващия период на събиране на нектар и медна роса.


1. Производствена единица. Произход. Период на конверсия
= пчеларят, който желае практикуване на биологично пчеларство за един или повече от своите пчелини, трябва да подаде заявление и декларация в избраната от него сертифицираща организация и районното поделение на Държавна ветеринарно-медицинска служба (ДВМС). Тази декларация свидетелствува за конкретното съществуване на производствената единица (пчелина).
В нея се упоменават местонахожденията на стационарните кошери, на местата за зимуване, местата за подвижно пчеларство, местонахождението на карантинния пчелин. Декларацията предоставена на ДВМС позволява определянето на идентификационен (регистрационен) номер на пчелина и кошерите.
= производствената единица (пчелин) се състои единствено от декларираните пчелни семейства;
= произходът на пчелина може да е от:
размножаване на пчелни семейства във вече съществуващ биологичен пчелин;
от придобиването на пчелни рояци или кошери по условия, описани по-долу;
= развиване на пчелните семейства в пчелина става чрез:
размножаване на вече съществуващи биологични пчелни семейства;
придобиване извън производствената единица на други биологични пчелни семейства (документирано);
голи роеве, роеве върху биологични рамки или конвенционални кошери (като в посредния случай важат правилата за едногодишна конверсия).
= период на конверсия :
за голи роеве - времетраенето на живота на пчелите (около 3-4 седмици), от момента в който пристигнат в пчелина;
за роеве върху рамки - до една година, при положение че се подновят рамките в продължение на тази година;
за конвенционални кошери - една година при положение, че се подновят рамките и восъка в продължение на тази година;
продължителността на конверсията става нулева, ако пчеларят смени дървения материал и восъчните основи изцяло за всички кошери, при условията на тази технология.
Продуктите, произведени от кошерите, намиращи се в период на конверсия (преход) не се ползуват от референцията за биологично пчеларство ( не са биологични). Те трябва да фигурират в производството на пчелина


2. Район за пчеларстване
пчелинът да бъде в район на екологично земеделие или необитаван район. Да се избягва възможността за събиране на пчелни продукти от райони третирани с пестициди и изкуствени торове;
районът за пчеларстване да обхваща най-малко радиус от 3 км;


3. Подхранване и развъждане на пчелите в биопчелина
= биологичното пчеларство изисква такова управление на кошерите и пчелните семейства, което да натрупва достатъчно мед и прашец, така че да не се подхранва. Ако се налага подхранване, то да става само с пчелен мед;
= за традиционните райони с производство на манов мед, със съгласието на сертифициращите органи се допуска подхранване след основната и 15 дни преди основната паша със захарен (био) сироп;


4. Профилактика и лечение на пчелите
= пчелините и кошерите се идентифицират по правилата на НВМС;
= поддръжка на района на пчелина - почистването от храсти, диви растения и плевели да става механично или при използуване на препарати описани в Наредба 35


5. Кошери. Материали. Защита
= кошерите са от естествени или неутрални материали по отношение на околната среда и пчелните продукти. Защитата на кошерите също става чрез неутрални (щадящи околната среда) средства:
- водоразтворими екологични бои, бои и лакове, разрешени за използуване за хранителни стоки;
- импрегниране с пчелен восък, ленено масло, естествени растителни екстракти и други смеси;
- лазури и бои на растителна основа, природни и минерални пигменти, алуминий и минерални соли
Забранени са за използуване средства на база карбонил, креозот, феноли и др.
= почистването на кошерния инвентар и рамките става чрез :
- физични средства - пламък, въздушна струя, слънчева светлина, пара и др;
- химични, според разрешените в Приложение 6 (т. 7.2) - сяра , сода, белина, оцетна киселина и др.;
- биологични - за борба с восъчния молец - напр. Bacilius Thurengiensis.
Забранен е всеки продукт, получен чрез химичен синтез ( напр. диброметилен, парадихлорбензол и др.).
= восъкът, който се използува в кошера може да бъде само биологичен или от строителни рамки, далаци и отпечатки ( събирани в периода, когато кошерът не се третира със синтетични лекарствени средства).


6. Профилактика и ветеринарни грижи
= профилактика на пчелните семейства в биологичния пчелин:
- почистване и дезинфекция на инвентара;
- унищожаване на замърсения инвентар, особено когато икономическата му стойност не оправдава дезинфекцията;
- осигуряване на достатъчно количество мед и пчелен прашец чрез избор на района на пчеларстване (обилна паша);
- редовна и честа подмяна на восъка в кошерите;
- избор на хигиенични майки и редовна подмяна на майките в кошера.
= изолационен пчелин - той се създава и декларира пред ДВМС и сертифициращата организация. Основната цел е в него да се изолират кошери, засегнати от болести. Броят на кошерите не трябва да надвишава 20% от тези на биологичния пчелин, средно на две години.. Третираните кошери временно излизат от състава на биологичния пчелин и влизат в период на конверсия ( минимум една година). Продукцията от тези кошери се обозначава и се реализира в магазинната мрежа, като конвенционален мед.
= ветеринарни грижи :
- полагат се само в изолационния пчелин, с изключение на системните грижи за борба с вароатозата и восъчния молец;
- прилага се законодателството ( Закон за ДВМС);
- борба с вароатозата -
а/ механично премахване на търтеево пило
б/ използуване на противовароатозна решетка, двойно дъно и др
. в/ подбор на хигиенични и устойчиви на акарите породи пчели
г/ използуване на продукти от списъка на Приложение 5 ( т. 7.1) от Наредба 35
д/ средства на база органични киселини ( млечна, мравчена, оксалова, и др.), етерични масла (тимол, ментол и др), отвари от билки и др.;
е/ тютюн, пиретрум;
ж/ растителни и минерални прахове.


7. Добиване на биомед и биологични пчелни продукти. Преработка и съхранение. Инвентар и опаковки
( в процес на допълване)

8. Документиране на дейността в биопчелина
( в процес на допълване)

 

НОВИНИ

Заповядайте на изложението....

още >>>

СЕРТИФИКАТИ

Фeрма "Златен мед" е сертифицирана при ....

още >>>

ГРАМОТИ

Грамоти за участия в изложения

още >>>

ГАЛЕРИЯ

Може да разгледате галерии от снимки

още >>>

РЕЦЕПТИ

+ ВКУСНИ

още >>>

+ ЛЕЧЕБНИ

още >>>

НАШИ
ПАРТНЬОРИ

АлександърТур

"Златен мед" ® Всички права запазени © 2011
www.biohoney-bg.com
office@biohoney-bg.com